Opis procedury: 

Przyprowadzanie dzieci:

 • Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola  odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni

 • Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6.30-8.15, ewentualne   spóźnienia  rodzice zgłaszają telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni dziecka. W godzinach porannych od 6.30 do 7.30 dzieci zbierają się w jednej wyznaczonej Sali. Opiekę nad dziećmi sprawuje wyznaczony nauczyciel

 • Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i przekazać dyżurującej pomocy nauczyciela. 

 • Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem głównym do budynku, w szatni, na placu zabaw.

 • Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali. 

 • Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola  dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi  i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.

 • Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe. 

 • Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego  obserwacji wynika, że może ono być chore. Jeśli temperatura dziecka wskazuje na stanpodgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.  


Odbieranie dzieci:

 • Dzieci odbierane są z przedszkola przez swoich rodziców lub prawnych opiekunów wskazanych w oświadczeniu. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości ( nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.
 • Upoważnienie musi być podpisane przez obydwoje rodziców. W szczególnych przypadkach dopuszcza się podpis jednego rodzica.
 • Upoważnienie ważne jest jeden rok szkolny. Dopuszcza się możliwość przedłużenia na kolejny rok szkolny w przypadku jeśli dane w oświadczeniu nie uległy zmianom. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 • Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie rodzice osobiście dostarczają do przedszkola: do sekretariatu lub nauczyciela grupy.
 • Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem i na żądanie nauczycielki lub dyżurującej woźnej okazać go. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów prawnych i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 • Na telefoniczną prośbę rodzica osobie bez pisemnego upoważnienia dziecko nie może być wydane.
 • Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko.
 • Dziecko nie będzie mogło być odebrane z przedszkola przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności nauczyciel odmawia wydania dziecka.
 • O wypadku każdej odmowy wydania dziecka, winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. Nauczyciel lub dyrektor podejmują wszelkie dostępne czynności  celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 • Rodzice odbierają dzieci do godziny 17.30.
 • W szatni przedszkola w godzinach: 12.15-13.15 oraz 15.00-17.30 dyżur pełni    wyznaczona woźna oddziałowa, w celu kontrolowania i nadzorowania odbioru dzieci z placówki.
 • W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców/opiekunów prawnych, aby podeszli razem z nim do nauczyciela i zgłosili odebranie.
 • Rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw.
 • W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem) nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.
 • Rodzice/opiekunowie są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów.
 • Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 • Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z nich musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.
 • Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są odpowiedzialni rodzice oraz nauczyciel.
 • Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci.

Back to top