POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU

 • Po zaistnieniu wypadku  nauczyciel przebywający  z dzieckiem udziela niezwłocznie pierwszej pomocy i zapewnia opiekę poszkodowanemu dziecku.
 • W razie potrzeby wzywa do pomocy osobę przeszkoloną z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Powiadamia o wypadku dyrektora przedszkola, a w razie jego nieobecności  - osobę go zastępującą.
 • W razie konieczności należy wezwać pogotowie ratunkowe - dyrektor lub nauczyciel udzielający pierwszej pomocy.
 • Niezwłocznie powiadomić rodziców lub  prawnych opiekunów dziecka z prośbą o natychmiastowe  ich przybycie  do przedszkola.
 • Do czasu przybycia rodziców/ prawnych opiekunów dziecka nauczyciel grupy nie może pozostawić poszkodowanego wychowanka bez opieki.
 • W przypadku wezwania pogotowia ratunkowego decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmuje lekarz zespołu ratunkowego.
 • W czasie podejmowania przez nauczycielkę w/w czynności opiekę nad dziećmi w grupie, w której zdarzył się wypadek sprawuje inna nauczycielka, a gdy jest to niemożliwe woźna  oddziałowa lub pomoc nauczyciela.
 • Niedopuszczalne jest gromadzenie się pracowników przedszkola wokół poszkodowanego w wypadku. Należy, w miarę możliwości, starać się, żeby wypadek nie zakłócił w znacznym stopniu pracy placówki.
 • Dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik  zabezpiecza miejsce wypadku w taki sposób, aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych.
 • Gdy dziecko znajduje się pod fachową opieką lekarską i jest przekazane rodzicom nauczyciel lub świadek wypadku sporządza notatkę powypadkową.
 • Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor powołuje zespół powypadkowy. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy - nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.
 • Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego dziecka.
 • Protokół powypadkowy (podpisany przez członków zespołu i dyrektora przedszkola) doręcza się rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
 • Drugi egzemplarz protokołu pozostaje w dokumentacji przedszkola.
 • W ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu powypadkowego rodzice/prawni opiekunowie dziecka  mogą złożyć zastrzeżenia w formie pisemnej do ustaleń protokołu powypadkowego.
 • Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący przedszkole.
 • Wypadek jest wpisywany do rejestru wypadków prowadzonego przez dyrektora.
 • Dyrektor przedszkola omawia na posiedzeniu rady pedagogicznej okoliczności i przyczyny wypadku oraz ustala środki niezbędne do zapobiegania wypadkom.
 • W przypadku wystąpienia wypadków zwykłych, kiedy brak wyraźnych obrażeń, po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku nauczyciel lub dyrektor  powiadamia rodzica o zdarzeniu, ustalając z nim potrzebę wezwania pogotowia, potrzebę wcześniejszego przyjścia lub godziny odbioru dziecka z przedszkola w dniu zdarzenia.
 • Pracownicy przedszkola nie udzielają żadnych informacji na temat wypadku osobom z zewnątrz. Wszelkich informacji na temat wypadku udziela wyłącznie dyrektor. 

O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

 • rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego,
 • dyrektora przedszkola

O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie:

 • rodziców (prawnych opiekunów);
 • prokuratora,
 • kuratora oświaty.

O wypadku w wyniku zatrucia, zawiadamia się:

 • rodziców (prawnych opiekunów)
 • Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU ZBIOROWEGO

W razie wypadku zbiorowego dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który uzyskał wiadomość o wypadku, podejmuje następujące działania:

 • Dokonuje ogólnej oceny sytuacji, tj. sprawdza, ilu jest poszkodowanych, jaki jest ich stan i czy występuje dodatkowe niebezpieczeństwo.
 • Niezwłocznie zapewnia poszkodowanym opiekę.
 • Sprowadza fachową pomoc medyczną.
 • W miarę możliwości udziela poszkodowanym pierwszej pomocy.
 • Informuje o wypadku dyrektora przedszkola.
 • Wyprowadza dzieci z zagrożonej strefy, jeżeli miejsce może stwarzać zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.
 • Nie dopuszcza do paniki i zatarcia śladów zdarzenia, wstępnie zabezpiecza miejsce wypadku tak, aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych.
 • Relacjonuje przebieg zdarzenia, jeśli był jego świadkiem.
 • Informuje o swoich obserwacjach, uwagach, pierwszych relacjach i reakcjach dzieci oraz poszkodowanych, jeśli takie się pojawiły.
 • Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

POSTĘPOWANIE W  SYTUACJI ZAISTNIENIA URAZU NIEWYMAGAJĄCEGO INTERWENCJI  LEKARZA

(powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia, itp.)

 • Po stwierdzeniu zdarzenia: urazu niewymagającego interwencji lekarza należy dziecku udzielić pierwszej pomocy. Pomocy powinna udzielić osoba mająca przeszkolenie w tym zakresie. Jeżeli  osoba jest nieobecna ,  pomocy udziela nauczycielka opiekująca się dzieckiem, wykorzystując podręczną apteczkę.
 • O każdym wystąpieniu urazu  nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub nauczyciel,  pod którego  opieką znajduje się dziecko, powiadamia w dniu zdarzenia rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.
 • O zdarzeniu i jego przyczynach nauczycielka  informuje dyrektora przedszkola  lub osobę go zastępującą.
 • Uraz nie stanowi wypadku.
 • Zdarzenia powyższe nie wymagają wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu powypadkowego.
 • Informację o zdarzeniu zamieszcza sie w Dzienniku grupy - ostatnia strona  / data, godzina zdarzenia i powiadomienia rodziców/.

* Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość sprzętu  nauczycielka natychmiast  prosi  o   wycofanie go z użytkowania.       


POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA DZIECKA

W razie zauważonych przez nauczycielkę  u dziecka objawów złego samopoczucia tj. gorączka, wymioty, ból brzucha, biegunka, ból głowy, ucha, zęba i wysypki, nauczyciel:

 • Sprawdza objawy złego samopoczucia, ewentualnie mierzy dziecku temperaturę,
 • Podejmuje czynności łagodzące objawy (w miarę możliwości – zimny okład, podanie gorącego płynu, położenie dziecka na leżaku).
 • Nie stosuje żadnych środków farmaceutycznych.
 • Kontaktuje się z rodzicami, informując  ich o stanie zdrowia dziecka  z prośbą o natychmiastowe przybycie  do przedszkola.  W razie sytuacji, kiedy rodzice nie mogą przybyć do przedszkola nauczycielka ustala z nimi dalszy tok postępowania z dzieckiem.
 • Zapewnia choremu dziecku do momentu przybycia rodzica spokój, jeśli jest taka możliwość odseparowuje dziecko  od innych dzieci.
 • Powiadamia pogotowie ratunkowe w razie nasilających się objawów.
 • Informację o wezwaniu rodziców umieszcza się w Dzienniku grupy - ostatnia strona / data, godzina zdarzenia i powiadomienia rodziców/.
 • W czasie podejmowania przez nauczycielkę opisanych czynności, opiekę nad dziećmi sprawuje inna nauczycielka, a gdy jest to niemożliwe woźna oddziałowa.

Back to top