Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu: 

 -o tym, jak żyć, jak postępować, współżyć z innymi,

-patrzeć, odczuwać, myśleć 

       - i wyobrażać sobie lepszy świat

R. Fulghen

WIZJA PRZEDSZKOLA:

 • Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku
 • Miejsce radosnej zabawy i wszechstronnego rozwoju, bezpiecznego poznawania świata oraz aktywnej nauki
 • Otwarte na indywidualne potrzeby dzieci oraz oczekiwania rodziców
 • Przystanek „Integracja”
 • Edukacja przez sztukę
 • Przedszkole przygotowujące do odnoszenia sukcesu
 • Rodzice sprzymierzeńcami i sojusznikami  w organizowaniu procesu wychowawczo-dydaktycznego

MISJA PRZEDSZKOLA:

Przedszkole zapewnia dzieciom właściwą i stałą opiekę, poczucie bezpieczeństwa, dba o zdrowie dzieci i zaspokojenie ich codziennych potrzeb.

Dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych.

Uczy poprzez zabawę, aktywne poszukiwanie, odkrywanie i doświadczanie.

Przedszkole wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności potrzebne w edukacji szkolnej.

Wspomaga w rozwijaniu uzdolnień. Wspiera ciekawość, aktywność i samodzielność dziecka.

Przedszkole stwarza warunki do wspólnej i zgodnej zabawy oraz nauki, do rozwijania umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.

Proces wychowawczy oparty jest na najważniejszych wartościach: dobro, zło, piękno, prawda, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancja.

Przedszkole promuje zachowania prozdrowotne poprzez prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocję zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców. Troszcząc się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęca do aktywności , uczestniczenia w zabawach i grach sportowych.

Placówka przestrzega praw dziecka zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka.

Ważnym elementem działalności dydaktycznej przedszkola jest edukacja artystyczna. Organizujemy spotkania z muzyką, sztuką i teatrem. Rozwijamy na zajęciach umiejętność wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne, sztuki plastyczne.   

Nasze przedszkole to miejsce dla każdego dziecka, zarówno zdrowego jak  i niepełnosprawnego. To miejsce, gdzie na zasadach równości i poszanowania  drugiej osoby realizujemy indywidualne potrzeby każdego z naszych podopiecznych.

Praca wychowawczo-dydaktyczna opiera się na znajomości dziecka i jego środowiska rodzinnego. Dążymy do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców.

Wspomagamy proces wychowawczy prowadząc pedagogizację rodziców.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka, wyrównują szanse edukacyjne udzielając pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc świadczą specjaliści: : psycholog, logopeda, terapeuta, pedagog.

Kształtujemy u dzieci odporność emocjonalną, aby potrafiły radzić sobie w sytuacjach nowych i trudnych, łagodniej znosiły stres, porażkę, niepowodzenie.

Przedszkole współpracuje z rodzicami dzieci, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola, do uczestniczenia w akcjach dla dzieci i na rzecz dzieci. Zachęca rodziców do udziału z dziećmi w zajęciach edukacyjnych, wspólnych zabawach, warsztatach, pokazach, uroczystościach.

Przedszkole zapewnia fachową kadrę nauczycielską, twórczych i aktywnych pedagogów, wprowadzających do pracy z dziećmi innowacyjne i twórcze metody pracy.   

Przedszkole integruje się ze środowiskiem lokalnym, otwiera swoją placówkę i wychodzi z propozycjami edukacyjnymi organizując imprezy i zajęcia dla dzieci spoza przedszkola. Uczestniczy w konkursach, festynach, przeglądach.

 

NASZ PRZEDSZKOLAK:

 • czuje się w przedszkolu bezpiecznie, jest akceptowany takim, jakim  jest,
 • jest radosny, otwarty, samodzielny, aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola,
 • jest ciekawy poznawczo, kreatywny, chętnie podejmuje nowe wyzwania,
 • wrażliwy estetycznie, rozwija swoje talenty: maluje, śpiewa i tańczy,
 • zna zasady kultury, normy współżycia społecznego  i zachowania,
 • umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,
 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
 • odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,
 • dostrzega potrzeby drugiego człowieka, pomaga innym,
 • ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
 • zna swoje mocne i słabe strony,
 • zna swoje prawa i obowiązki,
 • jest dobrze przygotowany do roli ucznia,

  NASZE TRADYCJE – cyklicznie pojawiające się imprezy:

  -Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

  -Pasowanie na Przedszkolaka

  -Spotkania rodzinne: Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Piknik Rodzinny 

  -Rodzinny Przegląd Kolęd i Pastorałek

  -Festiwal Tańca i "Dzieci- Dzieciom" - Teatr Przedszkolaka 

  - Przeglady taneczne i teatralne: gminne i powiatowe

  -warsztaty i konkursy plastyczne z Rodzicami, wystawy wytworów rodzinnych: rzeźba, fotografia, galeria rysunku

  -Dzień Dziecka na sportowo

  -występy dla mieszkańców,  wycieczki, spotkania z ciekawymi gośćmi

  -Kiermasz Mikołajkowy  w Gminie

  -Historyczny Rajd Rowerowy

Back to top