Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 11.05.2020r. Dyrektora Przedszkola w Bliznem Jasińskiego

 

Zasady funkcjonowania Przedszkola w Bliznem Jasińskiego w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19

§ 1

1.    „Zasady funkcjonowania Przedszkola w Bliznem Jasińskiego w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19”, zwane dalej „zasadami”, obowiązują od dnia 18 maja 2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.

2.    Niniejsze zasady ustala się w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie przedszkola i ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.

3.    Zasady obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego, niezależnie od formy zatrudnienia, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki.

4.    Za zapewnienie stosowania w placówce niniejszych zasad, odpowiada dyrektor Przedszkola w Bliznem Jasińskiego

§ 2

1.      W okresie ogłoszonej epidemii przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 17.00.

2.      Placówka pełni  funkcję opiekuńczą i wychowawczą, nie jest realizowane nauczanie zdalne.

3.      Przedszkole nie realizuje zajęć dydaktycznych, ale nauczyciele mogą podjąć autonomiczną decyzję o ich realizacji w przydzielonej grupie pod warunkiem, że nie będzie ona sprzeczna z niniejszą procedurą i zasadami bezpieczeństwa.

4.      Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.   W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

5.      Ilość oddziałów w przedszkolu zależy od liczby dzieci zadeklarowanych do przedszkola w tym okresie oraz od liczby nauczycieli przystępujących do pracy.

6.      Maksymalna liczba grup może wynieść 4, przy założeniu że wszyscy nauczyciele przystępują do pracy.

7.      W związku ze zróżnicowaniem metrażu poszczególnych sal zajęć, dopuszcza się dwie grupy po 10 dzieci i dwie grupy po 12 dzieci.

8.      Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i opiekuna.

9.      W szczególnych przypadkach liczba dzieci w grupie może być zwiększona o 2 dzieci,
w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole.

10.   Do grup przydziela się dzieci w miarę możliwości zgodnie z dotychczasowymi przydziałami, jednak dyrektor może połączyć dzieci zbliżone wiekowo - tak powstałych grup nie zmienia się. Jedyna zmiana w składzie może wynikać z faktu dochodzenia dzieci deklarowanych przez rodziców.

11.  Dzieci z jednej rodziny (rodzeństwa) przydziela się do jednej grupy – biorąc pod uwagę możliwości dzieci i wolne miejsca w grupie.

12.  Dzieci z grup nie mogą się łączyć, mieszać, spotykać.

13.  Każda grupa ma wyznaczoną i przydzieloną salę, w której przebywa każdego dnia –przydział sali jest stały i niezmienny.

14.  Opiekę nad każdą grupą w jednym czasie sprawuje nauczyciel, pomoc nauczyciela i wyznaczona woźna, którzy obowiązkowo utrzymują dystans pomiędzy sobą wynoszący 1,5 m.

 

a)      przydział nauczycieli, pomocy nauczycieli i woźnych do grup jest stały i niezmienny.

 

b)     w przypadku nieobecności przydzielonego do grupy nauczyciela, dyrektor za zgodą organu prowadzącego przydziela godziny doraźnego zastępstwa tylko drugiemu nauczycielowi danego oddziału.

 

c)      w przypadku braku zgody organu prowadzącego na przydzielenie godzin zastępstw doraźnych czas pracy tego oddziału ulega skróceniu. Rodzice są telefonicznie zawiadamiani o skróceniu godzin pracy oddziału.  Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do podanej godziny

 

d)     z opiekunami danej grupy nie kontaktują się pracownicy pozostałych pionów: pracownicy kuchni oraz pozostali pracownicy obsługi, nieprzydzieleni do grup.

 15.W okresie pandemii dzieci nie myją zębów w placówce.

16.W przedszkolu na czas pandemii dzieci nie leżakują.

17. W szatni mogą się znajdować tylko niezbędne rzeczy na zmianę. Nie zostawiamy żadnych rzeczy w szatni.

18.Dziecko nie może być przyprowadzane codziennie w tym samym ubraniu.

19.Z sal usunięte są dywany, miękkie kanapy i fotele, zabawki i pomoce trudne lub niemożliwe do dezynfekcji.

 

§ 3

1.      Ogranicza się  do minimum przebywanie w przedszkolu rodziców oraz  osób trzecich.

2.      W przedszkolu wydziela się strefę dostępną dla rodziców i osób trzecich – przedsionek wejściowy. Strefa kończy się na czerwonej taśmie naklejonej na podłodze. 

a)    Wydzielenie strefy bezpieczeństwa w przedsionku przedszkola:

- w strefie może przebywać tylko 1 osoba lub 1 rodzic z dzieckiem.

 

- jeśli przez szyby widać, że przedsionek jest już zajęty należy czekać na wejście przed budynkiem (nie na schodach, nie bezpośrednio przy drzwiach).

 

- należy zachować między stojącymi odstęp 2 m.

3.      Wejście rodzica lub osoby trzeciej do strefy zarezerwowanej dla dzieci i pracowników przedszkola, jest możliwe po uzgodnieniu z dyrektorem lub upoważnionym pracownikiem przedszkola, z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych.

4.      Podczas pobytu w przedszkolu, dzieci i ich opiekunowie oraz inni pracownicy, zakrywają usta i nos, jeżeli jest to wskazane w przepisach prawa, wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,  a także w niniejszych zasadach. 

5.       Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, które mają obowiązek stosować w sytuacji bezpośredniego kontaktu z rodzicem lub osobą trzecią, a także w sytuacji konieczności bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub innym pracownikiem.

6.      Rodziców i osoby trzecie wchodzące do przedsionka, obowiązuje dezynfekcja rąk  środkiem udostępnionym w przedsionku placówki oraz zastosowanie własnych maseczek i rękawiczek jednorazowych. 

7.       Na szybie przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do organu prowadzącego przedszkole, właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki. 

8.      Rodzic z infekcją (gorączka, katar, kaszel), nie może przyprowadzić dziecka do placówki.

9.      Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki, rodzic jest zobowiązany do zmierzenia dziecku temperatury w domu.

§ 4

1.    Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:

1)      sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie
z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się
w przedszkolu; 

2)      dozowniki płynu do dezynfekcji rąk – w przedsionku budynku, na korytarzach przy drzwiach do sal zajęć oraz w miejscu przygotowywania posiłków,

3)      środki ochrony osobistej dla każdego pracownika, oraz ogólnodostępne rękawiczki
i maseczki ochronne/przyłbice dla pracowników mających kontakty z osobami trzecimi, w tym rodzicami i  dostawcami; 

4)      plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk i instrukcje stosowania środków do dezynfekcji rąk, umieszczone w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz przy dozownikach z płynem; 

5)      pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk;

6)      pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przez zakażeniem koronawirusem oraz procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia u dziecka lub pracownika. 

 

2. Dyrektor w szczególności: 

1)      nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie
z powierzonymi im obowiązkami; 

2)      dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci, nie było zabawek i innych przedmiotów, których nie można skutecznie umyć i zdezynfekować; 

3)      komunikuje się na bieżąco z rodzicami, telefonicznie lub mailowo, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci; 

4)      kontaktuje się z rodzicami telefonicznie, w przypadku podejrzenia wystąpienia
u dziecka choroby COVID-19; 

5)      informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika; 

6)      współpracuje ze służbami sanitarnymi adekwatnie do zaistniałej sytuacji i potrzeb; 

7)      instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem; 

8)      wydaje pracownikom zakaz: grupowania, rotowania pomiędzy grupami, nieuzasadnionego przemieszczania się po przedszkolu.

9)      nakazuje noszenie maseczek / przyłbic przez pracowników, rodziców i osoby obce przebywające w strefie bezpieczeństwa: przedsionek oraz szatnia.

10)  nakazuje dokonywanie pomiaru temperatury dzieciom i pracownikom.

§ 5 

1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest: 

1)        stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz odkażanie środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 

2)        kasłać i kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia; 

3)        dezynfekować ręce w strefie bezpieczeństwa budynku, zgodnie z zasadami dezynfekcji rąk; 

4)        dokonać pomiaru temperatury przed rozpoczęciem pracy, w obecności dyrektora przedszkola lub kierownika gospodarczego; pomiaru dokonuje się w sekretariacie przedszkola;

5)        informować dyrektora lub inną upoważnioną osobę o wszelkich objawach chorobowych zaobserwowanych u dzieci i u siebie;

6)        zachowywać dystans min. 1,5 m w kontaktach z innymi osobami i dziećmi; 

7)        przestrzegać procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem;

8)        stosować środki ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez dyrektora, zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

2.    Pracownicy pomocniczy – kierownik gospodarczy, intendent, pracownik gospodarczy, pracownicy obsługi nieprzydzieleni do grup oraz personel kuchenny, nie mogą mieć kontaktu z dziećmi oraz osobami pracującymi w grupie: nauczyciele, pomoce nauczyciela, woźna.

3.    Obowiązuje zakaz grupowania, rotowania pomiędzy grupami, nieuzasadnionego przemieszczania się po przedszkolu.

4.    Personel przedszkola nie spotyka się w kuchence pracowniczej na posiłki. Pracownicy obsługi przydzieleni do grup spożywają  posiłki  ze swoją grupą na stołówce. Pracownicy obsługi nieprzydzieleni do grup spożywają posiłki na stołówce po zakończonym posiłku ostatniej grupy.

5.    Pracownicy przedszkola  nie wychodzą poza przydzieloną salę lub przydzielony obszar przedszkola w ustalonym czasie pracy. Obowiązuje zakaz grupowania, rotowania pomiędzy pracownikami, nieuzasadnionego przemieszczania się po przedszkolu.

 

6.    Pomoce nauczyciela i woźne w salach w szczególności:

1)        myją i/lub dezynfekują podłogi w salach;  

2)        myją i/lub dezynfekują poręcze przy schodach, włączniki światła, klamki, uchwyty, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, inne powierzchnie;

3)        myją i dezynfekują toalety dla dzieci – w tym szczególnie klamki, uchwyty i pokrętła przy urządzeniach sanitarnych;

4)        wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów; 

5)        myją i dezynfekują ręce po każdej czynności porządkowej; 

6)        myją, dezynfekują zabawki i przedmioty, którymi bawią się dzieci, zanim będzie z nich chciało skorzystać kolejne dziecko / raz na godzinę; 

7)        wykonują prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując zasady ich nakładania i zdejmowania oraz usuwania;  

8)        udzielanie pomocy nauczycielowi w zakresie kontroli mycia rąk przez dzieci, dokonywania pomiaru temperatury dziecka, w sytuacji zaobserwowania jego złego samopoczucia

9)        wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku pracy;

 

7.Woźne nieprzydzielone do grup w szczególności:

- myją i/lub dezynfekują podłogi i inne powierzchnie w ciągach komunikacyjnych; 

- myją i/lub dezynfekują włączniki światła, klamki, uchwyty, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie); 

- myją i dezynfekują toalety dla personelu i dzieci – w tym szczególnie klamki, uchwyty i pokrętła przy urządzeniach sanitarnych;

- wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów; 

- myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej porządkowej; 

- wykonują prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując zasady ich nakładania i zdejmowania oraz usuwania;  

- wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku pracy w odzieży ochronnej, szczególnie podczas prac higienicznych przy dzieciach;

- dokonują pomiaru temperatury dziecka podczas przyprowadzania go do przedszkola, w strefie do tego wyznaczonej; jeśli temperatura nie budzi zastrzeżeń pracownik przejmuje dziecko;

- przejmują  i wydają  dzieci w trakcie przyprowadzania i odbierania ich przez rodziców;

- nadzorują stosowanie przez rodziców i osoby trzecie wchodzące do przedszkola obowiązujących zasad (dezynfekcja rak, rękawiczki, maseczki);

- monitorują stosowanie się rodziców do zasad przyprowadzania i odprowadzania dzieci w strefie dla nich przeznaczonej;

- utrzymują w czystości i dezynfekują co 2 godziny przydzielone pomieszczenia wraz ze sprzętami i urządzenia;

- przestrzegają  procedury związane z bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu w szatni;

- wspierają nauczyciela w zakresie opieki i bezpieczeństwa dzieci;

- dyżurują w szatni zgodnie z ustalonym harmonogramem;

 

8.Pracownik gospodarczy w szczególności:

1)        utrzymuje porządek i czystość na terenie wokół budynku przedszkola;

2)        dezynfekuje klamkę przy drzwiach wejściowych i poręcze przy schodach prowadzących do wejścia głównego, każdorazowo po przejściu większej (kilkuosobowej) grupy osób;

3)        utrzymuje w czystości sprzęty i urządzenia na placu zabaw;

4)        codziennie myje/dezynfekuje zabawki i sprzęt sportowy znajdujący się na placu zabaw, a tego którego nie da się skutecznie zdezynfekować oznacza taśmą i zabezpiecza przed używaniem;

5)        wykonuje inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku pracy;

9.Nauczyciele w szczególności: 

1)        wyjaśniają  dzieciom zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązujące w przedszkolu i cel ich wprowadzenia;

2)        zawierają umowy z dziećmi i zapewniają ich konsekwentne respektowanie;

3)        monitorują warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodna z ustaleniami, występowanie objawów chorobowych u dzieci, dostępność środków czystości i ochrony osobistej, inne zgodnie z przepisami bhp; 

4)        monitorują przestrzeganie przez rodziców zakazu przynoszenia przez dziecko do przedszkola zabawek i przedmiotów zabranych z domu;

5)        po przejęciu dziecka od pracownika (pomocy nauczyciela) udają się z dzieckiem do łazienki, gdzie dziecko myje ręce zgodnie z instrukcją mycia rąk (jest to I czynność dziecka po przekroczeniu progu sali)

6)        dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza; 

7)        wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, przynajmniej raz na godzinę, a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć; 

8)        prowadzą zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne przy otwartych oknach; 

9)        przestrzegają zasady rotacyjnego korzystania z placu zabaw - w wyznaczonej dla grupy strefie/ w wyznaczonych dla grupy godzinach oraz korzystanie ze sprzętu, który nie jest otoczony taśmą; przestrzeni wspólnych przedszkola, w tym szatni i korytarzy;

10)    dbają o unikanie organizowania większego skupiska dzieci;

11)    dbają o to, by dzieci nie skupiały się i nie przebywały w bliskim kontakcie z innymi dziećmi w trakcie swobodnej zabawy w sali lub na placu zabaw; 

12)    nie organizują aktywności sprzyjających bliskiemu kontaktowi między dziećmi;

13)    w miarę możliwości zachowują w kontaktach z dziećmi i innymi pracownikami dystans 1,5 m;

14)    dokonują pomiaru temperatury dziecka w sytuacji zaobserwowania jego złego samopoczucia, a także obowiązkowo przed powrotem dziecka do domu (przed wydaniem do szatni);

15)    przestrzegają rekomendacji  z zaleceń GIS i MZ.

 

§ 6

1.    Rodzic przyprowadza i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie w deklaracji. 

2.    Proces przyprowadzania i odbierania dzieci jest nadzorowany przez wyznaczonego pracownika.

3.    W przypadku zgromadzenia się przed wejściem kilkorga rodziców z dziećmi – rodzice czekają  przed budynkiem na sygnał do wejścia, dany przez wyznaczonego pracownika przedszkola, z zachowaniem odstępu co najmniej 1,5 m od innego rodzica z dzieckiem,  w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa. Dziecko, które ukończyło 4 lata również ma założoną maseczkę. 

4.    Rodzic wchodzi z dzieckiem do przedsionka przy wejściu, następnie wyznaczony pracownik/opiekun przejmuje dziecko, mierzy temperaturę. Jeśli temperatura nie budzi zastrzeżeń pracownik wpuszcza dziecko do przedszkola.  Rodzic pozostaje w wyznaczonej dla niego strefie i następnie opuszcza przedszkole.

5.    Pracownik po odebraniu dziecka od rodzica, rejestruje czas jego wejścia, pomaga w rozbieraniu się, odprowadza do sali i pozostawia pod opieką nauczyciela.

6.    W przypadku zaobserwowania przez pracownika przejmującego dziecko od rodziców, niepokojących objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.

7.    Dyrektor lub osoba go zastępująca przeprowadza rozmowę z rodzicem, sugerującą konieczność kontaktu z lekarzem i podejmuje decyzję o przyjęciu lub nie dziecka do przedszkola.

8.    W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu i wystąpienia u niego objawów chorobowych, rodzic jest telefonicznie informowany o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka i kontaktu z lekarzem, a następnie o konieczności przekazania dyrektorowi informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia dziecka. 

9.    Odbiór dziecka następuje przez domofon, wyznaczony pracownik przekazuje dziecko osobie odbierającej go w wyznaczonej strefie.

10.              W przypadku, gdy dzieci przebywają na placu zabaw, dziecko przyprowadza z placu zabaw wyznaczony pracownik. Osoba odbierająca dziecko nie wchodzi na plac zabaw.

 

§ 7

1.Dzieci przebywając w przedszkolu będą:

 

a)                 bardzo często wykonywać czynności higieniczne i samoobsługowe pod nadzorem nauczyciela i pomocy nauczyciela – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w obszarze fizycznym;

b)                 korzystać z zabawek, jednak ograniczonych do takich, które łatwo można dezynfekować;

c)                  uczestniczyć w zabawach proponowanych przez nauczycieli;

d)                 korzystać z przedszkolnego placu zabaw: w wyznaczonej dla grupy strefie / w wyznaczonych dla grupy godzinach oraz korzystanie ze sprzętu, który nie jest otoczony taśmą;

e)                 spacerować po przedszkolnym terenie – przy zachowaniu następujących zasad:

 

·         grupy nie mieszają się

 

·         każda grupa ma swoją wydzieloną strefę lub ustaloną godzinę,

·         zabawki na placu zabaw są codziennie myte/dezynfekowane

f)                  siedzieć przy posiłkach i w czasie zabaw stolikowych w miarę możliwości w bezpiecznej odległości – maksymalnie po 2 przy jednym stoliku (naprzeciwko siebie przy krótszych bokach)

 

2.Dzieci przebywając w przedszkolu nie będą:

a)      przynosić swoich zabawek z domu

b)     podawać ręki na powitanie

c)      leżakować w tradycyjnej (dotychczasowej) formie

d)     myć zębów

e)      wychodzić poza teren przedszkola na spacery: do parku, na inne place zabaw, itp.

§ 8

  

1.    Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom na dotychczasowych zasadach. 

2.    Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.  

3.    Pracownicy kuchni w szczególności: 

1)        dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki; 

2)        myją ręce każdorazowo:

a)         przed rozpoczęciem pracy, 

b)        przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona, 

c)         po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 

d)        po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 

e)         po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 

f)         po skorzystaniu z toalety, 

g)        po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 

h)        po jedzeniu i piciu; 

3)        myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 

4)        odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne; 

5)        wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie;

6)        jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie; 

7)        przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans, zgodny z obowiązującymi przepisami; 

8)        po zakończonej pracy dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola; 

9)        myją naczynia i sztućce w zmywarce w temperaturze 60º C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki. 

7.      Posiłki dla dzieci ustawiane są przez personel kuchenny na stolikach na stołówce przed przyjściem dzieci tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z bezpośrednimi opiekunami dzieci  i dziećmi.

8.      Dzieci posiłki spożywają przy stolikach na stołówce zgodnie z przestrzeganiem zasad odległości.

9.      Po spożyciu przez dzieci posiłku i wyjściu ze stołówki wyznaczony pracownik sprząta naczynia po posiłku i dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzeseł (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.  

 § 9

1.    Przedszkole nie organizuje wyjść poza teren przedszkola. 

2.    W przypadku, gdy pogoda na to pozwala, dzieci korzystają z przedszkolnego placu zabaw, przy czym dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora. Pozostałe sprzęty zostają otaśmowane/odgrodzone. 

3.    Dzieci mogą korzystać z przedszkolnego placu zabaw, spacerować po przedszkolnym terenie – przy zachowaniu następujących zasad:

 

·         grupy nie mieszają się

 

·         każda grupa ma swoją wydzieloną strefę lub ustaloną godzinę pobytu.

·         zabawki na placu zabaw są codziennie dezynfekowane

4.    Do szatni poszczególne grupy dzieci wchodzą rotacyjnie.

5.    Na teren ogrodu poszczególne grupy wychodzą wyjściem bocznym/bezpośrednio z sal przez drzwi balkonowe.

6.    Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw dopuszczone do użytku, na zakończenie każdego dnia są czyszczone i dezynfekowane przez dozorcę. 

7.    Plac zabaw jest zamknięty dla rodziców, osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych, po dzieci przychodzi wyznaczona osoba.

 

   § 10

 

1.Sposób komunikowania się:

- Rodzice mogą kontaktować się z dyrektorem telefonicznie i mailowo, z nauczycielami mailowo, zgodnie z zasadami ustalonymi w każdej grupie.

 

   § 11

 

1.Wykaz dokumentów wykorzystywanych w trakcie pracy i potwierdzających jej wykonanie.

 

- Karta czynności mycia i dezynfekowania

 

- Przydział do grup i rozkład czasu pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi

- Dzienniki zajęć grup

2.Tryb dokonywania zmian w procedurze: Zmian w procedurze dokonuje dyrektor w sytuacji zmian aktów prawnych lub zaleceń i dyspozycji Ministerstwa Zdrowia, MEN, GIS, organu prowadzącego.

                                                                                                                                                                                                                         Dyrektor Przedszkola w bliznem Jasińskiego 

 

Back to top